Conectivita mixta de test conjunctiv

  1. Ac. anti antigene nucleare solubile IgG
  2. Ac. anti Scl 70 (Topo I) IgG
  3. Ac. anti centromer B IgG
  4. Ac. anti mitocondrii (AMA) - depistaj
  5. Ac. anti mitocondrii (AMA) M2 IgG - tipaj
  6. Ac. antinucleari depistaj
  7. Ac. antinucleari - titrare
  8. Ac. anti RNP-70 IgG
  9. Ac. anti Jo-1 IgG